vleermuisonderzoek

Vleermuisonderzoek

Hoewel vleermuisonderzoek ook onder inventarisaties valt, komt dit type onderzoek zo vaak voor dat wij hier graag apart aandacht aan schenken. Vleermuizen komen in vrijwel heel Nederland voor en zijn streng beschermd onder de Wet natuurbescherming. Doordat verschillende vleermuissoorten graag in gebouwen verblijven  (in de spouwmuur, achter kierende betimmering of onder dakpannen), krijgen veel projecten vroeg of laat met deze soortgroep te maken. Doordat vleermuizen vooral ’s avonds en ’s nachts actief zijn, is vaak een gericht nader onderzoek naar deze soortgroep noodzakelijk.

Vleermuisonderzoek kan slechts tijdens een deel van het jaar (globaal van midden mei tot eind september, afhankelijk van de soort en de weersomstandigheden) plaatsvinden. Het is dus belangrijk om tijdig naar de noodzaak en mogelijkheden te informeren. Anders loopt uw project het risico aanzienlijke vertraging op te lopen. Vleermuisonderzoek is een specialistisch onderzoek en vraagt om een grondige kennis van zaken. Natuurkompas heeft ruime ervaring in vleermuisonderzoeken en is u graag van dienst bij de volgende zaken:

  • Inschattingen: welke soorten komen mogelijk in het plangebied voor en welke functies (verblijfplaats, foerageergebied, vaste vliegroute) kan het plangebied vervullen?
  • Inventarisatie: welke soorten zijn aanwezig en welke functies vervult het plangebied?

Wij maken bij vleermuisonderzoek gebruik van batdetectors met time-expansion mogelijkheden. Een batdetector zet de ultrasone geluiden om in voor de mens hoorbare geluiden. ’s Avonds en ’s ochtends wordt het plangebied onderzocht op vleermuizen die in of uit hun verblijfplaatsen vliegen. Daarnaast wordt er ook gekeken of er binnen het plangebied een vaste vliegroute of belangrijk foerageergebied aanwezig is.

Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd met inachtneming van het Vleermuisprotocol 2021, zoals opgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur, de Dienst Landelijk Gebied, de VZZ en het Netwerk Groene Bureaus.